Vật lý

Biến đổi Isobaric


Tương tự như biến đổi đẳng nhiệt, khi có biến đổi đẳng áp, áp suất được bảo toàn.

Được điều chỉnh bởi Luật Charles và Gay-Lussac, sự chuyển đổi này có thể được thể hiện bằng:

Ở đâu:

V = khối lượng;

T = nhiệt độ tuyệt đối;

= hằng số phụ thuộc vào áp suất, khối lượng và tính chất của khí.

Do đó, khi cùng một loại khí thay đổi nhiệt độ hoặc thể tích, mối quan hệ là hợp lệ:

Ví dụ:

Một chất khí có thể tích 0,5m³ ở nhiệt độ 20 ° C được làm nóng đến nhiệt độ 70 ° C. Nó sẽ chiếm bao nhiêu nếu sự biến đổi này xảy ra dưới áp lực không đổi?

Điều quan trọng cần nhớ là nhiệt độ được xem xét phải là nhiệt độ khí tuyệt đối (thang Kelvin), vì vậy bước đầu tiên để thực hiện độ phân giải là chuyển đổi thang đo nhiệt độ:

Ghi nhớ rằng:

Vì vậy:


Video: BIẾN ÁP CÁCH LY CANADA KẾT HỢP LỌC ĐIỆN CAO CẤP HIỆN HÀNG CÓ SẴN (Tháng MườI 2020).