Vật lý

Phản xạ sóng (tiếp theo)


Phản xạ sóng hai chiều

Khi một mặt sóng truyền trên bề mặt chất lỏng chạm vào một chướng ngại vật, mỗi điểm ở mặt trước được phản xạ, do đó có thể biểu thị chúng bằng các tia sóng của chúng.

Sự phản xạ của các tia sóng bị chi phối bởi hai định luật phản xạ, được trình bày như sau:

  • Định luật phản ánh thứ 1: Bán kính tới, bán kính phản xạ và đường thẳng vuông góc với bề mặt phản xạ tại điểm tới luôn được chứa trong cùng một mặt phẳng;
  • Định luật phản ánh thứ 2: Các góc được tạo giữa bán kính tới và đường vuông góc và giữa bán kính phản xạ và đường vuông góc luôn có cùng số đo.

Vì vậy:

Như Luật thứ 2 quy định, các góc có giá trị bằng nhau, do đó:

Sau đó, người ta có thể tưởng tượng rằng sự phản xạ của sóng xảy ra như thể nó được phản chiếu trong gương vuông góc với điểm tới.

Hãy xem xét sự phản xạ của sóng tròn: