Vật lý

Dao động khối mùa xuân (tiếp theo)


Năng lượng dao động

Phân tích năng lượng cơ học của hệ thống, chúng ta có:

Khi vật bị bỏ rơi ở vị trí x = A, năng lượng cơ học của hệ bằng với năng lượng đàn hồi tiềm năng được lưu trữ, vì không có chuyển động và do đó động năng. Như vậy:

Khi đạt đến vị trí x = -A, một lần nữa đối tượng sẽ đứng yên (v = 0), có năng lượng cơ học bằng năng lượng đàn hồi tiềm năng của hệ thống.

Tại điểm x = 0, hiện tượng ngược lại sẽ xảy ra với độ giãn dài tối đa, trong đó:

Do đó, chúng ta có thể kết luận rằng tại vị trí x = 0, vận tốc cực đại của hệ thống lò xo xảy ra, vì tất cả năng lượng cơ học là kết quả của vận tốc này.

Đối với tất cả các điểm khác trong hệ thống:

Vì không có sự tiêu tán năng lượng trong mô hình này, tất cả năng lượng cơ học được bảo toàn trong quá trình chuyển động của một bộ dao động khối lò xo ngang.