Vật lý

Ứng dụng Động lực học


Về cơ bản, chúng ta có thể sử dụng các khái niệm về động lực học để tính toán mọi thứ có thể được tính toán thông qua động học.

Tùy thuộc vào dữ liệu có sẵn để tính toán, việc thực hiện các phép tính sẽ dễ dàng hơn bằng cách sử dụng các khái niệm về động học hoặc động lực học.

Ngoài ra, bằng cách sử dụng Số lượng Chuyển động, chúng ta có thể dự đoán chuyển động trong khi va chạm, chuyển lực, v.v.

Những khái niệm này là cơ bản cho kỹ thuật khi chúng được áp dụng trong máy móc và xây dựng.

Video: Catty Me - Ứng dụng theo dõi và thúc đẩy động lực học tập (Tháng BảY 2020).