Vật lý

Nhị nguyên sóng-hạt


Bây giờ chúng ta đã nghiên cứu mô hình sóng do Maxwell đề xuất, trong đó tuyên bố rằng ánh sáng là sóng điện từ và mô hình lượng tử của nó sẽ bao gồm một tập hợp các hạt gọi là photon, chúng ta quan tâm đến việc liệu cuối cùng, ánh sáng là sóng hay hạt.

Sự thật là không có câu trả lời duy nhất cho câu hỏi này. Thật đúng khi nói rằng nó phụ thuộc vào hiện tượng, vì ánh sáng đôi khi hành xử như một sóng, đôi khi là một hạt. Do đó, chúng ta không thể nói bất cứ điều gì về ánh sáng thực sự là gì, mà là cách nó hoạt động trong một số hiện tượng nhất định.

Một số hiện tượng vật lý, như nhiễu và nhiễu xạ ánh sáng, được giải thích bằng mô hình sóng. Đã có hiệu ứng quang điện, để được giải thích chính xác, phải sử dụng mô hình photon lượng tử. Vì vậy, cả hai mô hình đều quan trọng và bổ sung.

Chúng tôi gọi nó lưỡng tính sóng hạt hành vi kép này của ánh sáng.

Đáng chú ý là cả ánh sáng và bức xạ điện từ khác không thể hiện cả hai hành vi cùng một lúc. Đây là Nguyên tắc bổ sung đề xuất bởi Niels Bohr.


Niels Bohr