Vật lý

Ứng dụng đo nhiệt lượng


Nhiệt lượng kế là một phần của vật lý nghiên cứu nhiệt, trao đổi nhiệt, nhiệt lượng kế và sự truyền nhiệt.

Phần vật lý này chịu trách nhiệm phát triển các thiết bị bảo tồn nhiệt độ, chẳng hạn như bình giữ nhiệt, giữ chất lỏng ở nhiệt độ bảo tồn.

Đó cũng là do kiến ​​thức về nhiệt lượng giải thích các trạng thái vật lý của vật chất do nhiệt độ và kiến ​​thức về các hiện tượng tự nhiên như khối lượng gió và không khí.

Video: iPhone lag hóa ra là tính năng (Tháng Chín 2020).