Hóa học

Hóa học hàng ngày


Hóa học có mặt trong vô số tình huống trong cuộc sống của chúng ta.

Tuy nhiên, nhiều người cảm thấy khó khăn khi liên hệ lý thuyết được nghiên cứu với các ứng dụng thực tế của nội dung trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta.

Xem trong phần này làm thế nào hóa học được nhúng trong cuộc sống hàng ngày của chúng tôi.

Axit trong cuộc sống hàng ngày
Soda nướng
Hàm vô cơ
Hydrocacbon
Limonene
Lấy thịt khô
Những chất trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta
Terpen
Kiểm tra và nhận CD của chúng tôi:

CD hóa học hàng ngày

Những câu chuyện cho thấy ứng dụng của hóa học trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta.
Xem chi tiết