Hóa học

Hóa học hàng ngày


Limonene

Limonene là một hợp chất hữu cơ tạo thành tinh chất của chanh và vỏ cam, cũng như kim thông.

Limonene là một cycloalkene mở và đóng (hỗn hợp).

Ngoài ra, còn có các cycloalken khác là một phần trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta, chẳng hạn như zingiberene, có trong gừng và salinene, có trong cần tây.