Hóa học

Tiểu sử của các nhà hóa học


Theo thời gian, các tính cách khác nhau đã góp phần vào sự phát triển của hóa học.

Trong phần này, chúng tôi trình bày tiểu sử của các nhà hóa học nổi tiếng nhất trong lịch sử. Nhấp vào tên mong muốn để đọc tiểu sử.

Arrhenius

Avogadro

Berzelius

Bohr

Boyle

Phế quản

Bunsen

Chadwick

Chancourtois

Clapeyron

Daniell

Từ Broglie

Dân chủ

Dobereiner

Fritz strassmann

Gay-lussac

Guldberg

Heisenberg

Hess

Hund

Jacques Charles

John Dalton

Kekulé

Kirchoff

Lavoisier

Le chatelier

Lewis

Linus paending

Louis Proust

Lowry

Luigi Galvani

Marie Curie

Moseley

Murray Gell-Mann

Vùng đất mới

Otto hahn

Pauli

Rutherford

Người biển

Thomson

Van der waals

Chờ đợi