Hóa học

Phản ứng hữu cơ


Có hàng triệu chất hữu cơ trong tự nhiên. Lượng phản ứng hóa học có thể xảy ra với các chất này là rất lớn. Một số là dự đoán.

Các phản ứng hữu cơ quan trọng nhất như sau:
- phản ứng cộng
- phản ứng thay thế
- Phản ứng oxy hóa
- phản ứng loại bỏ

Phản ứng cộng

Phản ứng cộng là những phản ứng mà nguyên tử từ chất hữu cơ hoặc vô cơ được thêm vào chất hữu cơ.

Nó xảy ra trong hydrocarbon không bão hòa, chẳng hạn như anken và alkynes. Chúng được đặc trưng bởi sự phá vỡ liên kết đôi và ba.

Trong hydrocacbon không bão hòa, sự phân hủy xảy ra ở liên kết yếu nhất (liên kết π) và sự hình thành hai liên kết mới (δ liên kết) xảy ra.

Các phản ứng bổ sung chính là:

- hydro hóa xúc tác
- halogen hóa
- bổ sung HX
- bổ sung nước
- Ngoài thơm

Chúng tôi sẽ nghiên cứu từng cái dưới đây.

Video: Video Phản ứng hóa học hữu cơ (Tháng Chín 2020).