Hóa học

Mô hình của Schrodinger


Erwin Schrodinger là một nhà vật lý người Áo quan trọng, người đã phát triển một phương trình có tầm quan trọng lớn đối với lĩnh vực Lý thuyết lượng tử, Phương trình Schrodinger.

Nhà vật lý đã cố gắng mô tả chuyển động sóng, vì Louis De Broglie đã tuyên bố rằng vật chất hành xử như sóng và như một hạt (hành vi nhị nguyên).

Sau đó, ông đã tìm đến phương trình nổi tiếng lấy tên mình, trở thành công thức cơ bản của cơ học sóng, mang lại cho ông giải thưởng Nobel, cùng với nhà vật lý người Anh Paul Dirac, vào năm 1933.