Hóa học

Mô hình Broglie


Nhà khoa học người Pháp Louis de Broglie đã nghiên cứu bản chất của sóng điện tử.

Dừng lại, vật chất đôi khi được hình thành bởi các tiểu thể, hạt, đôi khi như một làn sóng.

Đây là lý thuyết về tính đối ngẫu. Các lý thuyết của ông dựa trên các nghiên cứu của Albert Einstein và Max Planck.

Ông giới thiệu khái niệm về cơ học sóng. Tại thời điểm này, electron được xem như là một hạt sóng.