Hóa học

Lipid (tiếp theo)


Glyceride là este của glycerine với axit béo.

Chúng được chia thành dầu và chất béo.

- dầu = là chất lỏng ở nhiệt độ phòng.
- chất béo = rắn ở nhiệt độ phòng.

Xem phản ứng:

Xà phòng hóa

Glyceride có thể được chế tạo thành xà phòng. Chúng tôi gọi đây là phản ứng xà phòng hóa.

Bằng cách phản ứng với glyceride với một bazơ mạnh, chẳng hạn như NaOH, chúng tôi thu được xà phòng và glycerine làm sản phẩm.

Xem phản ứng xà phòng hóa:

Video: Lý thuyết trọng tâm về LIPIT (Tháng Chín 2020).