Hóa học

Lipid (tiếp theo)


Ceride là este của axit béo cao hơn với rượu cao hơn.

Sáp có thể là thực vật, chẳng hạn như sáp carnauba, hoặc nó có thể là sáp động vật, chẳng hạn như sáp ong.

Một số loại ngũ cốc:

C15H31 - COOC26H53 ceryl palmitate (sáp carnauba)

C25H51 - COOC15H31 cetyl cerotate (sáp ong)

Các loại ngũ cốc có thể được phân loại là lipit đơn giản và có thể được sản xuất bởi cả động vật và rau quả, thường được gọi là sáp.