Hóa học

Liên kết hóa trị và lai hóa


Quỹ đạo là khu vực của một nguyên tử nơi có nhiều khả năng tìm thấy electron nhất.

Quỹ đạo cho thấy hình dạng của nguyên tử theo lớp dưới năng lượng.

cấp dưới

một quỹ đạo

(0)

tiểu p

ba quỹ đạo p

(-1) (0) (+1)

cấp dưới d

năm quỹ đạo d

(-2) (-1) (0) (+1) (+2)

cấp dưới

bảy quỹ đạo f

(-3) (-2) (-1) (0) (+1) (+2) (+3)

Xem hình dạng của mỗi quỹ đạo:

s - có dạng hình cầu

p - có hình dạng quả tạ

Các quỹ đạo df Chúng cũng có hình dạng của quả tạ, nhưng dài hơn.

Theo Nguyên tắc loại trừ Pauli, một quỹ đạo chỉ giữ hai electron cùng một lúc.

Quay Đó là hướng chuyển động quay của electron về trục của chính nó.

Giá trị spin là thông thường và theo hướng kim đồng hồ và ngược chiều kim đồng hồ.

Để sử dụng theo chiều kim đồng hồ
Để sử dụng ngược chiều kim đồng hồ