Hóa học

Luật của Proust


"Một chất hợp chất nhất định được tạo thành từ các chất đơn giản hơn, luôn thống nhất ở cùng một tỷ lệ khối lượng."

Nhà hóa học người Pháp Joseph Louis Proust đã quan sát thấy rằng trong một phản ứng hóa học, mối quan hệ giữa khối lượng của các chất tham gia luôn không đổi. Một Luật của Proust hoặc Luật xác định tỷ lệ nói rằng hai hoặc nhiều yếu tố, khi kết hợp để tạo thành các chất, giữ tỷ lệ xác định.

Lưu ý: Khối lượng của một phân tử nước là 18g và là tổng khối lượng nguyên tử của hydro và oxy.

H2 - khối lượng nguyên tử = 1 → 2 x 1 = 2g
O - khối lượng nguyên tử = 16 → 1 x 16 = 16g

Vậy 18g nước luôn có 16g oxy và 2g hydro. Phân tử nước theo tỷ lệ 1: 8.

Luật Lavoisier và Proust được gọi là Luật suy ngẫm bởi vì chúng có liên quan đến khối lượng của các nguyên tố hóa học trong các phản ứng hóa học.

Video: The Creation of Chemistry - The Fundamental Laws: Crash Course Chemistry #3 (Tháng MườI 2020).