Hóa học

Đồng vị, isobar và đồng vị


Nếu chúng ta nhìn vào số nguyên tử, số khối và neutron của các nguyên tử khác nhau, chúng ta có thể tìm thấy các bộ nguyên tử có số khác bằng nhau.

Đồng vị là các nguyên tử có cùng số proton (p) và số khối khác nhau (A). Ví dụ: hydro (H).

¹H ²H H
¹                      ¹                ¹

hydro deuterium triti
Z = 1 Z = 1 Z = 1
A = 1 A = 2 A = 3

Hiện tượng này rất phổ biến trong tự nhiên. Hầu như tất cả các nguyên tố hóa học tự nhiên được hình thành bằng cách trộn các đồng vị.

Isobar là các nguyên tử có cùng số khối (A) và số proton khác nhau. Ví dụ:

40K
19

A = 40
Z = 19

40Ca
20

A = 40
Z = 20

Chúng là các nguyên tử của các nguyên tố hóa học khác nhau, nhưng chúng có cùng số khối.

Đồng vị là các nguyên tử có cùng số nơtron và có số lượng proton và khối lượng khác nhau. Chúng là các nguyên tử của các nguyên tố hóa học khác nhau. Ví dụ:

A = 37Cl
Z = 17
_______
n = 20

A = 40Ca
Z = 20
________
n = 20

Đồng vị có tính chất hóa học khác nhau.